de en sk

NetSound

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2011-2013


Tento projekt je jedným z komponentov môjho virtuálneho hudobného štúdia. Je spojítkom medzi zvukovými programami.

Hudobné nástroje podporujúce NetSound:

Pomocné programy podporujúce NetSound:


O projekte

NetSound je jednotný spôsob komunikácie medzi počítačovými zvukovými modulmi (napr. virtuálny hudobný nástroj, virtuálna klávesnica, MID editor, MID prehrávač a podobne). Komunikácia je realizovaná cez sieť alebo v rámci jedného počítača. Zvukové moduly si môžu medzi sebou posielať MIDI dáta, zvukové dáta, rôzne povely a nastavenia a prakticky ľubovoľné iné dáta. Prepojenie modulov spočíva v aspoň jednom posielači (NetSound Sender) a práve jednom prijímači (NetSound Receiver). Posielač môže byť napríklad virtuálna klávesnica, ktorá bude posielať MIDI povely. Prijímač môže byť napríklad virtuálny hudobný nástroj, ktorý prijíma MIDI povely a vytvára zvuk v reálnom čase a prehráva ho cez zvukovú kartu.
Iný príklad môže byť prehrávač MID súboru, ktorý vyšle MIDI povely, prijímač ich prijme, vyrenderuje zvukové dáta a tie pošle späť prehrávaču MID súborov a ten ich napríklad uloží do WAV súboru. Ku každému prijímaču môže byť naraz pripojených niekoľko posielačov. V takom prípade je možné (a priamo podporované), aby si daný posielač rezervoval na nutný čas virtuálny nástroj len pre seba, použil ho a následne ho uvoľnil pre ostatné posielače (alebo aj klasický MIDI vstup).

V dátovom balíku, ktorý sa posiela medzi posielačom a prjímačom (v oboch smeroch), môžu byť MIDI dáta, zvukové dáta, ľubovoľné iné dáta a zoznam požiadaviek, čo sa má vrátiť.
MIDI dáta - v jednom balíku sú MIDI povely spolu so zadaným časom, kedy sa majú vykonať. Takto je možné poslať napríklad celú skladbu v jedinom balíku.
Zvukové dáta sú klasické PCM zvukové dáta, v ľubovoľnej vzorkovacej frekvencii, počte bitov na vzorku a počte kanálov (mono/stereo/...). Zvukové dáta môžu byť aj vo forme vzoriek s plávajúcou desatinnou čiarkou (reálne čísla - floating-point). Priamo podporovaný je počet bitov 8, 16, 24, 32 a floating-point.
Ľubovoľné iné dáta je zoznam blokov dát v bajtovej forme. Špeciálnym prípadom je zoznam vlastností (takto sú prenášané rôzne ľubovoľné povely, nastavenia, parametre).
Zoznam požiadaviek je zoznam toho, čo sa má vrátiť od prijímača späť posielaču. Posielač si takto môže vyžiadať napríklad určité množstvo zvukových dát.

Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.