de en sk
Úvod > Produkty > Samplér

Samplér

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2011-2016


V prípade záujmu o kúpu Sampléra ma kontaktujte. V cene sampléra je bezplatné získanie ďalších novších verzií tohto softvéru a zopár nami vyrobených zvukov a presetov.


Samplér je jedným z komponentov virtuálneho hudobného štúdia.

O programe

Samplér je program na prehrávanie vopred nahraných zvukov (samplov) tak, aby sa na ňom dalo hrať ako na hudobnom nástroji. Samplér je okrem MIDI vstupu kompatibilný aj s NetSound.

Ak napríklad vopred nahrané sample budú jednotlivé tóny klavíra (pre každý tón minimálne jeden sampel), Samplér sa tak stane virtuálnym klavírom. Hrať na ňom je možné buď pomocou prijímaných MIDI povelov (napríklad zo skutočnej MIDI klávesnice alebo sekvencera) alebo cez NetSound - tu je možností hrania viac. (Cez NetSound je taktiež možné vyrenderovať skladbu v nereálnom čase napríklad z MID súboru a toto sa môže udiať aj cez sieťové prepojenie počítačov.)

Na to, aby mohol Samplér hrať zvuk, je treba súbor presetu (prípona .preset) a súbory samplov (prípona .rkwav), na ktoré sa preset odvoláva.

Náhľad na okno programu:
screenshot

Náhľad na okno editora presetu:
screenshot2

Zvuky pre Samplér

Názov zvuku Zvukové ukážky Preset a sample
Jarre's Laser Harp

na vyžiadanie - zdarma
Karplus-Strong 32/0.8
(vlastný zvuk)

- ukážka 1

- ukážka 2

- ukážka 3

V cene produktu
Karplus-Strong 64/0.6
(vlastný zvuk)

V cene produktu
Klavír

- ukážka 1

- ukážka 2

- ukážka 3

 
Modelofón
(vlastný zvuk)

na vyžiadanie
Basgitara 1
(vlastný zvuk)

na vyžiadanie
Basgitara 2
(vlastný zvuk)

V cene produktu
Basgitara 3
(vlastný zvuk)

V cene produktu
Supersaw 1024
(vlastný zvuk)

na vyžiadanie
Supersaw 10000
(vlastný zvuk)

- ukážka 1

- ukážka 2

na vyžiadanie
Drumbľa
(vlastný zvuk)

na vyžiadanie
Sopránová zobcová flauta
(vlastný zvuk)

na vyžiadanie
Čembalo

 
Zvonkohra

 
Tvarové signály (Saw, Sine,
Square, Triangle, DiracComb,
Noise, Constant)
(vlastný zvuk)
  V cene produktu

Vlastnosti Sampléra

 • voliteľná polyfónia (t.j. počet naraz znejúcich hlasov) od 1 po 128,
 • multi-timbralita 16 rôznych zvukov, každý timbre má svoje nastavenie (MIDI kanál, rozsah klávesov, transpozícia, hlasitosť, ladenie, krivka sily úderu),
 • namapovanie až 16384 stereo zvukov (pre tóny 0 až 127 a silu úderu 0 až 127) alebo aj viac (pozri ďalší bod),
 • namapovanie viacerých zvukov pre ten istý tón a silu úderu a ich náhodný výber pri hraní alebo výber podľa hodnoty priradeného kontroléra (režim výberu je nastaviteľný zvlášť pre každý kláves),
 • možnosť hrania sampla až od zadanej pozície a možnosť cyklenia zadaného úseku (loop),
 • úpravy prehrávaného sampla - dynamické riadenie hlasitosti, dynamické filtrovanie a dynamické preladenie (rýchlosť prehrávania),
 • pre každý tón a silu úderu samostatné nastavenie úrovne hlasitosti a obálky hlasitosti (Attack time, Decay time, Sustain level, Release time),
 • pre každý tón a silu úderu samostatné nastavenie preladenia (t.j. posunu výšky tónu alebo tiež rýchlosti prehrávania),
 • pre každý tón a silu úderu samostatné nastavenie filtra (typ filtra, cutoff frekvencia, rezonancia),
 • pre každý tón a silu úderu samostatné nastavenie obálky filtra (úroveň vplyvu obálky na cutoff, úroveň vplyvu obálky na rezonanciu, Attack time, Decay time, Sustain level, Release time),
 • možnosť vytvorenia klávesových „stop“ skupín - tóny v spoločnej skupine sa budú navzájom vylučovať (pri začatí tónu sa zastavia všetky ostatné tóny tej istej skupiny),
 • možnosť vytvorenia klávesových „skip“ skupín - ak práve hrá aspoň jeden tón zo skupiny, iný tón sa nezačne hrať,
 • možnosť riadiť doznievajúce časti obálok (Release time) aj rýchlosťou pustenia klávesu, ak to MIDI klávesnica podporuje (pozn.: nie každá to podporuje),
 • možnosť riadiť väčšinu parametrov priradenými MIDI kontrolérmi, bohaté možnosti namapovania kontrolérov,
 • možnosť transformovať kontrolérové MIDI povely (Pitch-bend, After-touch, Control change, Program change) na základné MIDI povely (Note On/Off, Sustain On/Off), bohaté možnosti v tomto,
 • vstavaný efektový modul (chorus, echo),
 • vstavaný 3-pásmový ekvalizér,
 • vstupy: MIDI-IN zariadenie alebo viaceré MIDI-IN zariadenia, NetSound,
 • možnosť nahrávať prijaté MIDI dáta (aj z NetSound) do MID súboru,
 • možnosť preposielať prijaté MIDI dáta (aj z NetSound) do zvoleného MIDI-OUT zariadenia,
 • výstupy: zvuková karta (systémový ovládač alebo ASIO ovládač), zapisovanie do WAV súboru, NetSound,
 • potlačenie puknutia pri tvrdom ukončení hlasu v prípade nízkej polyfónie,
 • preset (t.j. kompletné nastavenie konkrétneho zvuku) uložené vo formáte XML (dá sa prezerať alebo meniť aj iným programom), editor presetu je súčasťou programu,
 • vstavaný prehrávač WAV súborov,
 • zobrazovanie výslednej zvukovej úrovne v dB (možnosť zvoliť rozsah stupnice), indikácia prebudenia,
 • v prípade výstupu do zvukovej karty je zaradený ešte limitér,
 • zobrazovanie obsadenosti hlasov, indikácia tvrdého ukončenia hlasu v prípade nízkej polyfónie,
 • zobrazovanie sily úderu príchodzích MIDI povelov.

Tento Samplér uchováva s určitosťou v pamäti len časť samplov (ich začiatky), zvyšok sa dynamicky načítava z disku. Operačný systém však dokáže uchovávať v pamäti aj časti samplov, ktoré sa čítajú z disku, takže sa týmto umožní bezproblémové hranie, ak je pamäť dostupná. Ak nie je pamäť dostupná, môžu nastať určité drobné výpadky zvuku (zvlášť pri hraní častí samplov, ktoré ešte hrané neboli), avšak tieto výpadky nemajú žiaden vplyv pri renderovaní. V pamäti sa teda budú držať len začiatky samplov a sample, ktoré sa na hranie reálne využívajú.

Typy filtra:

 • žiadny,
 • LPF - dolno-priepustný filter so strmosťou 12dB/oktávu,
 • LPF2 - dolno-priepustný filter so strmosťou 24dB/oktávu,
 • HPF - horno-priepustný filter so strmosťou 12dB/oktávu,
 • HPF2 - horno-priepustný filter so strmosťou 24dB/oktávu,
 • BPF - pásmovo-priepustný filter (rezonančný),
 • BPF2 - ako BPF, ale s dvojnásobnou strmosťou.

Samplér využíva jednoduchý komprimovaný formát samplov RKWAV a zvukovú kvalitu samplov ako CD (44.1kHz, 16-bit, stereo/mono). Interne sa zvuk spracováva v rozlíšení 32-bit s plávajúcou desatinnou čiarkou (floating point). Zvukový výstup môže byť buď v CD kvalite do zvukovej karty alebo aj vo vyššej kvalite cez NetSound (až do 32-bit s plávajúcou desatinnou čiarkou).
Program je kompletne napísaný v jazyku Java.

Užitočná tabuľka tónov a ich frekvencií je » tu «.

Pomocné programy:

Virtuálna klávesnica pre NetSound
Prehrávač MID súborov cez NetSound
MID-editor - editor súborov MID s prehrávaním cez NetSound
Interaktívny hudobný systém

Timbralita

Monotimbrálny je taký nástroj, ktorý dokáže hrať naraz len jeden zvuk (napr. klavír). Hoci môže hrať naraz viac hlasov a tónov (polyfónia), je to stále jeden zvuk.

Multitimbrálny nástroj dokáže hrať naraz viac zvukov (napríklad klavír a basu). Pre každý zvuk sa môže napríklad priradiť samostatný MIDI kanál alebo oblasť klávesnice.

Tento Samplér je multitimbrálny.

Podpora ASIO

V prípade operačného systému Windows, ktorého zvukový ovládač vytvára nepríjemné oneskorenie (anglicky „latency“) medzi (MIDI) povelom a zvukom, tento program podporuje aj ASIO zvukové zariadenia, ktoré toto citeľné oneskorenie nemajú (sú tzv. „low-latency“). Na to treba mať nainštalovaný špeciálny ovládač (napr. ASIO4ALL). ASIO umožňuje hrať s malým oneskorením medzi (MIDI) povelom a zvukom, ktorý sa ozve.
V prípade iných operačných systémov zrejme nie je treba ASIO prístup a tento program nepodporuje ASIO pre iné operačné systémy než Windows.

Vstavaný editor presetu

Vstavaný editor presetu sa dá spustiť z príkazového riadku príkazom java -jar Sampler.jar edit
alebo java -jar Sampler.jar edit Meno_súboru_presetu

Je určený pre tých, ktorí vedia, čo robia a teda majú za cieľ vytvoriť alebo zmeniť zvuk Sampléra. V editore sa edituje len súbor presetu (prípona .preset) - teda to, čo sa má s akými samplami robiť. Súbor presetu sa odvoláva na sample (súbory s príponou .rkwav), ktoré musia existovať. Viac presetov (a teda zvukov) môže využívať tie isté sample - tie stačí mať samozrejme v počítači len raz. Sample je možné mať v zvláštnom adresári (nemusí to byť adresár aplikácie Sampléra), potom sa dá v programe zadať spoločná cesta k týmto samplom.

Vytvorenie a editácia samotných samplov je ponechaná na užívateľa. Ak už má užívateľ pripravené sample (napr. vo formáte WAV), jediné, čo treba s nimi spraviť je ich prekonvertovať do špeciálneho komprimovaného formátu RKWAV - vzniknú súbory s príponou .rkwav. Súbory WAV už Samplér nepotrebuje (môžu sa aj zmazať, pretože súbor .rkwav sa dá spätne prekonvertovať na WAV súbor). V presete sa tieto súbory samplov namapujú - určí sa, na ktorý kláves alebo rozsah klávesov a na ktorú silu úderu alebo rozsah sily úderu sa má tento sampel prehrávať. Okrem samotného namapovania sa v presete dajú určiť všetky ostatné parametre prehrávania samplov (rýchlosť, obálka hlasitosti, filtrovanie, obálka filtra a množstvo ďalších vecí).

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.