de en sk
Úvod > Produkty > Zvukový editor RadkonWave

Zvukový editor RadkonWave

(RadkonWave Audio Editor)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2016-2017

Ide o program, ktorý v sebe zahŕňa dve časti:

 • editor jednotlivých zvukových súborov formátu WAV, BWF a RKWAV a
 • multi-stopový (multi-track) zvukový editor.

Tento editor nemá konkurovať iným zvukovým editorom v počte funkcií, má však ponúknuť všetky potrebné funkcie na strihanie a základné úpravy zvukových súborov a to tak, aby boli správne aj po zvukovo-signálovej stránke. Taktiež má umožniť rýchlu a pohodlnú prácu s využitím všetkých tlačidiel myši a klávesových skratiek. Farebne je program riešený tak, aby vizuálne príliš neunavoval. Celý projekt je vytvorený v jazyku Java, čo mu zaručuje dobrú prenositeľnosť na iné operačné systémy a vysokú stabilitu programu.

screenshot1 screenshot2 screenshot3 screenshot4

Funkcie

Funkcie - editor zvukových súborov:

 • práca so súbormi - nový, otvoriť, uložiť, uložiť ako, uložiť výber ako, zatvoriť, vytvoriť pracovnú kópiu celého súboru,
 • voľba formátu pre uloženie (8-bit WAV/BWF, 16-bit WAV/BWF, 24-bit WAV/BWF, 32-bit WAV/BWF, 32-bit float WAV/BWF, 64-bit float WAV/BWF, 16-bit RKWAV),
 • Undo (do 20 úrovní), vypnutie Unda,
 • práca so schránkou (kvôli objemu dát a rýchlosti sa nepoužíva systémová schránka) - Cut, Copy, Paste, vloženie obsahu schránky viacerými spôsobmi,
 • zmazanie výberu, zmazanie zvyšku okrem výberu, skopírovanie výberu do nového záznamu,
 • konverzia mono na stereo a stereo na mono,
 • spracovanie iba ľavého alebo iba pravého kanála,
 • nástroje na prácu s kurzorom a výberom,
 • voľba formátu časových údajov (5 časových a 1 vzorkový formát),
 • nástroje zobrazenia, posúvanie, ťahanie, zoomovanie, Y-zoomovanie,
 • prehrávanie celého záznamu alebo výberu cez zvukovú kartu, cyklické prehrávanie (loop),
 • úpravy - fade-in, fade-out, zmena hlasitosti, postupná zmena hlasitosti, inverzia, reverzácia, normalizácia, úplné stíšenie úseku, precízny konvolučný reverb, zmena vzorkovacej frekvencie bez prevzorkovania, precízne prevzorkovanie, precízne prevzorkovanie loopu,
 • vytváranie - vloženie ticha, vloženie bieleho šumu,
 • pri funkciách, ktoré majú viac nastavení, sú k dispozícii presety, s možnosťou pridávať ďalšie,
 • zobrazenie zoznamu otvorených súborov a výber aktívneho,
 • ovládanie programu z príkazového riadku,
 • zobrazenie obsadenosti disku spracovávanými dátami a zobrazenie voľného diskového miesta.

Funkcie - multi-stopový zvukový editor:

 • práca so súborom multi-stopového projektu - nový, otvoriť, uložiť, uložiť ako, zatvoriť,
 • vloženie clipu do stopy, jeho posúvanie v čase, presunutie do inej stopy, zamknutie clipu v čase, odstránenie clipu,
 • presunutie stopy,
 • Mute, Solo, nastavenie hlasitosti a Pan stopy, inverzia stopy,
 • Mute, nastavenie hlasitosti a Pan clipu,
 • hlasitostné a Pan-krivky clipu,
 • nastavenie master hlasitosti,
 • real-time parametrické ekvalizéry pre master výstup a stopy,
 • nastavenie farieb multi-stopového projektu, stôp alebo clipov (sprehľadnenie práce),
 • Undo a Redo,
 • nástroje zobrazenia, posúvanie, ťahanie, zoomovanie, Y-zoomovanie,
 • prehrávanie celého projektu alebo výberu cez zvukovú kartu, cyklické prehrávanie (loop),
 • mix-down celého projektu alebo výberu.

Vlastnosti

Vlastnosti - editor zvukových súborov:

 • dokáže čítať a zapisovať 8-bitové WAV/BWF súbory, 16-bitové WAV/BWF súbory, 24-bitové WAV/BWF súbory, 32-bitové WAV/BWF súbory, 32-bitové float WAV/BWF súbory a 64-bitové float WAV/BWF súbory,
 • dokáže čítať a zapisovať RKWAV formát (vlastný komprimovaný formát zvukového súboru),
 • interne pracuje s 32-bitovými hodnotami s plávajúcou desatinnou čiarkou (floating point) a až pri uložení do WAV/BWF/RKWAV sa hodnoty ohraničia a správne zaokrúhlia,
 • umožňuje pracovať aj s väčšou dĺžkou zvukových dát, než zodpovedá maximálnej dĺžke 4 GB WAV/BWF súboru a až pri ukladaní do WAV/BWF ošetrí toto obmedzenie,
 • dokáže čítať, zapisovať, bez chyby prehrávať a bez chyby spracovávať WAV/BWF súbory do veľkosti 4 GB - nie len do 2 GB,
 • pracuje s ľubovoľnou vzorkovacou frekvenciou od 1 Hz po 134217728 Hz,
 • umožňuje zobraziť zvukové dáta tak, ako budú uložené do WAV/BWF/RKWAV súboru, aj keď sú pracovne s plávajúcou desatinnou čiarkou,
 • pri zväčšení jednotlivých vzoriek sa zobrazí správne interpolovaný priebeh (nie lineárne interpolovaný!) - tak, ako by vyzeral analógový signál,
 • kurzor nezávislý od výberu (selekcie),
 • veľmi rýchla práca so zvukovými dátami aj pri vystrihovaní alebo vkladaní úseku signálu. Nikdy sa nepresúvajú veľké bloky dát, program pracuje s dátovými sektormi,
 • otvorený WAV/BWF súbor - a ak sa z neho čítajú zvukové dáta - má zámerne nastavený súborový zámok, takže nie je možné ho inou aplikáciou otvoriť, modifikovať alebo zmazať. Program si však kedykoľvek môže vytvoriť pracovnú kópiu dát a zdrojový súbor uvoľniť pre iné aplikácie,
 • zámerne nie je možné otvoriť WAV/BWF súbor, ktorý je už otvorený inou alebo touto aplikáciou,
 • všetky funkcie majú Undo a pre Undo sa ukladajú len informácie, ktoré skutočne treba na krok späť. Počet Undo krokov nie je limitovaný pamäťou,
 • funkcie sa počas ich vykonávania dajú zrušiť (Cancel) a stav sa vráti do bodu pred spustením funkcie,
 • funkcia alebo postupnosť funkcií sa dá spustiť aj z príkazového riadku, je teda možná aj hromadná úprava zvukových súborov,
 • ak sa zvukové dáta zmenia len čiastočne, do WAV/BWF súboru sa môžu uložiť len zmenené dáta, pričom sa nemusí zbytočne prepisovať celý WAV/BWF súbor,
 • zachováva prípadné nie-audio dáta vo WAV/BWF súbore (má význam hlavne v prípade BWF),
 • počas dlhého úkonu umožňuje zadať ďalšie úkony, ktoré sa vykonajú postupne (napr. v čase dlho trvajúcej úpravy zvoliť Save a Exit - po dokončení úpravy sa súbor uloží a aplikácia skončí).

Vlastnosti - multi-stopový zvukový editor:

 • prakticky neobmedzený počet stôp,
 • prakticky neobmedzený počet clipov v každej stope, clipy v jednej stope sa môžu aj prekrývať,
 • clipy môžu byť posunuté aj do zápornej časovej hodnoty,
 • prakticky neobmedzený počet bodov hlasitostnej a Pan-krivky pre každý clip,
 • hlasitostné krivky môžu byť buď lineárne, mocninové alebo decibelové,
 • každá stopa má samostatný parametrický ekvalizér, master kanál má tiež parametrický ekvalizér,
 • každý parametrický ekvalizér môže pozostávať z ľubovoľného počtu digitálnych filtrov,
 • interne pracuje s 32-bitovými hodnotami s plávajúcou desatinnou čiarkou (floating point),
 • súbor multi-stopového projektu sa dá v prípade potreby editovať alebo vytvárať textovým editorom alebo skriptom.

Plánované ďalšie funkcie:

 • delay,
 • echo,
 • parametrický ekvalizér v editore zvukových súborov,
 • FFT filter,
 • kanálový mixer,
 • práca s CueList.
Copyright © 2009-2024 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.