sk de en
Hlavná stránka > Produkty > Interaktívny hudobný systém

Interaktívny hudobný systém

(Interactive Musical System)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2014-2017

Prospekty:

downloadProspekt vo formáte PDF

downloadProspekt vo formáte PDF - verzia pre úspornú tlač


Videá:

videovideo


Ponuka kompletných zostáv:

set1 set2
Zostava s IR-harfou Zostava so špeciálnou veľkou klávesnicou

Ponuka doplnkov:

Doplnkové zvukové sady

Popis produktu:

Interaktívny hudobný systém je špeciálne zariadenie, ktoré má slúžiť predovšetkým na účely terapie hendikepovaných či chorých ľudí, ale aj na špeciálne hudobné hranie pre zdravých ľudí. Systém je navrhnutý tak, aby sa dala kombináciou vhodných technických prostriedkov docieliť zostava, ktorá bude vyhovovať danému človeku s ohľadom na jeho zdravotné obmedzenia a na ciele terapie. Systém má zároveň také vlastnosti, aby sa dala na ňom vytvárať aj hudba na vyššej úrovni. Je určený aj ľuďom, ktorí nie sú hudobne zdatní a pre všetky vekové kategórie.
Výhodou tohto spôsobu terapie je hudobná alebo zvuková motivácia chorého či hendikepovaného človeka (človek hrá a pritom cvičí). Terapia môže rozvíjať ako jeho fyzické tak aj duševné schopnosti - okrem hudobného sluchu aj postreh, koncentráciu a pamäť.
Tento systém zároveň môže slúžiť ako špeciálny hudobný nástroj pre ľudí, ktorí nemôžu hrať na bežnom hudobnom nástroji kvôli nejakému obmedzeniu (napr. hranie na klavíri pomocou pohybov nôh a pod.).

Systém je rozdelený do troch častí - špeciálnej klávesnice, logiky a zvukového modulu. „Skladačkovým“ spôsobom (pozri tabuľku dole) sa dá výberom špeciálnej klávesnice, logiky a zvukového modulu zostaviť to, čo je potrebné pre daný typ terapie. Jadrom systému je „logika“ - počítačový program, ktorý komunikuje so špeciálnou klávesnicou a so zvukovým modulom.


Špeciálna klávesnica - používateľ ňou môže hrať jednotlivé tóny a zároveň dostávať z logiky systému svetelné povely - napr. označenie klávesu, ktorý treba práve stlačiť. Typ a veľkosť klávesov, ako aj ich umiestnenie v priestore majú zodpovedať potrebám používateľa, jeho motorickým schopnostiam a cieľom terapie. Na to sa dajú využiť rôzne typy senzorov (tlačidlá, svetelné alebo laserové lúče a pod).
Všetky vyvinuté a vyrobené typy špeciálnych klávesníc sa dajú prepojiť aj priamo so zvukovým modulom, čiže aj bez počítača. Spĺňajú aj požiadavky profesionálneho hudobníckeho štandardu.

Špeciálne klávesnice vyrobené na tento účel:

Pripravované ďalšie špeciálne klávesnice:

  • drevený samorast ako IR-harfa.

Logika - ide o počítačový program, ktorý umožňuje niekoľko druhov hrania či terapie. Umožňuje napr. hrať zvolenú skladbu tak, že postupne označuje tóny, ktoré treba zahrať, čím vedie hráča k zahraniu skladby. Nakoniec slovne vyhodnotí správnosť zahrania.
V ďalšom režime umožňuje precvičovanie pamäti tak, že vyžaduje od hráča, aby presne zopakoval postupnosť tónov a táto postupnosť sa predlžuje. V inom režime umožňuje meranie a precvičovanie postrehu.
Program môže pri hraní priebežne upozorňovať rečovými povelmi alebo inými zvukmi.

Podrobnejšie informácie sú » tu «.


Zvukový modul zabezpečuje zvukový výstup tohto systému. Nemusí mať len podobu hudobného nástroja s tónmi, ale môžu to byť ľubovoľné nahrané zvuky alebo rečové povely. Rovnako to môže byť kombinácia zvukov hudobného nástroja s rečovými povelmi. Zvukový modul môže byť buď softvérový hudobný nástroj (počítačový program) alebo elektronický hudobný nástroj (syntezátor, hudobný „keyboard“), pripojený k počítaču cez štandardné hudobnícke MIDI (čo je to MIDI) alebo USB-MIDI prepojenie .


Možné je tiež použitie ľubovoľných tlačidiel a rôznych senzorov. Okrem spomenutých špeciálnych klávesníc sa pripravujú aj iné typy špeciálnych klávesníc.

Pri výrobe častí systému sa uprednostňuje drevo. Technicky komplikovaný systém je tak ukrytý v prírodnom materiáli a používateľ po vizuálnej a hmatovej stránke prichádza do kontaktu s príjemným tradičným materiálom. Každý výrobok je navyše výsledkom precíznej ručnej práce.

Cieľom tohto projektu je tiež poskytnúť služby za účelom prispôsobovania tohto systému požiadavkám používateľov - napr. vyrobením iného typu špeciálnej klávesnice, vyhotovením iného typu logiky, aby sa dala vykonávať špecifická terapia, vyrobením a poskytnutím iných zvukov a rečových povelov, dodaním ľubovoľných iných skladieb a pod.

Celý systém, od jeho návrhu až po realizáciu jednotlivých častí, je výsledkom vlastného vývoja a výroby firmy „Ing. Radovan Konečný – radkon“. Autor má bohaté skúsenosti z oblasti vývoja elektroniky, zvukovej techniky a vývoja zvukového softvéru. Neprofesionálne sa tiež venuje hudobnej tvorbe a tvorbe niektorých hudobných nástrojov a zvukov.


foto3
Ukážka hrania na špeciálnej klávesnici „IR-harfa“. Namiesto strún má tenké neviditeľné svetelné (IR) lúče a hrá sa prerušovaním týchto lúčov. IR-harfa umožňuje viacero spôsobov hrania, napr. pri položení na zem sa dá hrať nohami (stúpať po „strunách“).

foto2
Hranie na „IR-harfe“

foto1
Hranie na špeciálnej veľkej klávesnici

foto4
Ukážka hrania nohami na špeciálnej veľkej klávesnici

screenshot
Ukážka okna programu interaktívneho hudobného systému

Možnosti zapojenia častí systému s IR-harfou:

Možnosti zapojenia častí systému so špeciálnou veľkou klávesnicou:


Skladačkový spôsob zostavenia systému

Nasledujúca tabuľka znázorňuje možnosti zostavenia interaktívneho hudobného systému skladačkovým spôsobom.

Pre voľné hranie nie je potrebný softvér „InteractiveMusicalSystem“ - dá sa tak hrať aj bez počítača.

Pozn.: ak je uvedené slovo „ľubovoľné“, obrázok je len ilustračný.

Špeciálna klávesnica Logika Zvukový modul

IR-harfa - typ „IHB20D“

Riadiaci modul „IMSBus-Interface“

IR-harfa - typ „IHB15“

IR-harfa - typ „IHB15.2“

IR-harfa - typ „IHB15.3“

špeciálna veľká klávesnica s farebnou signalizáciou tónov - typ „KB8C“

laserová harfa

špeciálna veľká klávesnica so svetelnou signalizáciou tónov

Riadiaci modul MIDI Buttons

ľubovoľné tlačidlá alebo tlačidlá so svetelnou signalizáciou

softvér „InteractiveMusicalSystem“

vstavaný softvérový zvukový modul

ľubovoľné vhodné reproduktory

ľubovoľný softvérový zvukový modul

ľubovoľný hardvérový zvukový modul

ľubovoľný vhodný syntezátor, hudobný „keyboard“ a pod.
Copyright © 2009-2018 Dipl.-Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.