sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Pochované projekty > Elektronický digitálny organ

Pochovaný projekt

Elektronický digitálny organ


Projekt som robil v období rokov 1999-2001. Snahou bolo spraviť elektronický organ založený na syntéze harmonických zložiek pomocou jednočipových mikropočítačov rady 51. Každý z týchto mikropočítačov mal na starosti generovanie jedného (ľubovoľného) tónu, zloženého z najviac 5 harmonických zložiek. Harmonické zložky mohli byť buď sínusovky alebo filtrované píly. Frekvencia tónu bola veľmi presná (chyba len zlomky centu) a bolo možné aj vibráto. Hlasitosti jednotlivých harmonických zložiek boli jednotlivo nastaviteľné. Výsledný signál z jedného takéhoto generátora bol 10-bitový digitálny signál so vzorkovacou frekvenciou rovnou celistvému násobku frekvencie tónu (odpadol problém s aliasingom). Digitálny 10-bitový signál bol D/A prevodníkom prevedený na analógový signál a následne sčítaný s analógovými signálmi ostatných generátorov. Polyfónia (počet najviac znejúcich hlasov) bol daný počtom generátorov (a teda mikropočítačov). Mikropočítače generátorov boli riadené centrálnym mikropočítačom, ktorý reagoval na prichádzajúce MIDI povely.

Organ som dotiahol do funkčného štádia, avšak len v pokusných zapojeniach. Napriek tomu organ hral. Žiaľ, nahrávky sa nedochovali.

Riešenie takejto syntézy zvuku je síce zaujímavé (využitie výkonu 8-bitových mikropočítačov na ich maximum), avšak v dnešnej dobe už asi nevyužiteľné. Nápad bol neskôr rozvinutý a pozmenený a z 8-bitového mikropočítača rady 51 vznikol generátor zvuku vrátane obálky, filtra a vibráta. Z niekoľkých takýchto generátorov a riadiaceho mikropočítača potom vzniklo zariadenie schopné hrať niekoľkohlasé skladby.

Popisy a schémy:

Popis generátora jedného hlasu Popis generátora jedného hlasu Popis generátora jedného hlasu Popis generátora jedného hlasu Bloková schéma Schéma generátora jedného hlasu Schéma riadiacej časti

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.