de en sk
Úvod > Hobby projekty a výskum > Pomôcky pre mikropočítače PIC

Pomôcky pre mikropočítače PIC

(Tools for Microchip PIC)

© Ing. Radovan Konečný - radkon, 2014


Keďže na svoje elektronicko-programátorské projekty a práce už dlhodobo používam mikropočítače Microchip PIC, v priebehu dlhšieho obdobia som si spravil rôzne užitočné pomôcky, ktoré mi pomáhajú vyvíjať mikropočítačové zariadenia. Programujem prevažne v asembléri a nasledujúce pomôcky slúžia predovšetkým na uľahčenie takéhoto programovania.

PIC programátor

Nápad spraviť si vlastný programátor PIC má historické dôvody. Popri množstve existujúcich programátorov sa mi aj tak najviac osvedčil môj programátor, ktorý si navyše viem dopĺňať o ďalšie funkcie. S počítačom je prepojený cez paralelný port (LPT). Samozrejmosťou sú funkcie čítania, zápisu, mazania a verifikácie PIC. Pri niektorých PIC sú kalibračné hodnoty uložené v pamäti, ktorá sa mazaním zmaže, po naprogramovaní sa samozrejme tieto hodnoty zapíšu späť, avšak v prípade zlyhania naprogramovania ostanú uložené v logovacom súbore a je ich možné dodatočne do PIC vrátiť. Môj programátor umožňuje aj programovanie PIC v zapojení (ICSP - In Circuit Serial Programming) a umožňuje napájať zapojenie. Časovanie programovania (hlavne zabezpečenie krátkych oneskorení) je problematické až nemožné spraviť v počítači softvérovo, preto má môj programátor pomocný externý časovací článok, pomocou ktorého je možné zabezpečiť bezpečné časovanie programovacieho procesu.

Obslužný program je kompletne napísaný v jazyku Java, treba k nemu len natívnu knižnicu na obsluhu paralelného portu.

Podporované typy: PIC16F630, PIC16F676, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16F87, PIC16F88, 18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458.
V prípade potreby je možné dorobiť aj pre iné typy.

PIC simulátor

Viackrát som potreboval odsimulovať beh programu - hlavne na presné zmeranie časových záležitostí. Preto som naprogramoval simulátor, ktorý dokáže okrem jadra mikropočítača simulovať aj niektoré vstavané periférne zariadenia (časovače, externé prerušenia, A/D prevodník, EEPROM). Dajú sa zadať časové priebehy napätí na vstupoch (aj analógové) a simulátor vytvorí časové priebehy na výstupoch. Rovnako sa dajú zmerať presné časové záležitosti. Program sa dá vo vybranom bode zastaviť a dá sa pozrieť stav všetkých premenných.

Simulátor na svoju činnosť nepotrebuje zdrojové súbory, stačí len preložený (HEX) súbor.

Program nemá grafické rozhranie - pracuje cez príkazový riadok, čo môže urýchliť prácu (pomocou dávkových súborov). Je kompletne napísaný v jazyku Java.

Podporované typy: PIC16F630, PIC16F676, PIC16F73, PIC16F87, PIC16F88.
V prípade potreby je možné dorobiť aj pre iné typy.

Analyzátor PIC programu

Analyzátor slúži na prejdenie celého preloženého programu (súbor HEX), nájdenie nepoužitých častí programu, grafické znázornenie využitých a nevyužitých častí programu, vytvorenie zoznamu použitých premenných a to buď v celom programe alebo v zadanej časti. Prejdenie celého programu sa robí tak, akoby program bežal v skutočnej PIC, akurát sa prejdú všetky vetvy programu bez ohľadu na okolnosti. Je to vlastne zjednodušený, avšak špeciálny simulátor. Využitie premenných sa robí ako pre hlavnú slučku programu (reset vector), tak aj pre oblužný program prerušenia (interrupt vector). Dá sa takto skontrolovať kolízia premenných hlavnej slučky a prerušenia. Zároveň sa analyzuje, ktorá premenná je ako využitá (čítanie, zápis). Ďalšou funkciou je nájdenie jednoduchých odporúčaní, ako by sa dal program skrátiť (rcall namiesto call, bra namiesto goto, zmazanie nevyužitej časti programu). Počas analýzy sa tiež odhalia prípadné chybné inštrukčné kódy programu.

Analyzátor na svoju činnosť nepotrebuje zdrojové súbory, stačí len preložený (HEX) súbor.

Program je kompletne napísaný v jazyku Java.

Podporované typy: PIC18F242, PIC18F442, PIC18F252, PIC18F452.
V prípade potreby je možné dorobiť aj pre iné typy.

PIC dekompilátor do asembléru

Dekompilátor slúži na spätné preloženie preloženého súboru (súbor HEX) na asemblerovský zdrojový súbor (súbor ASM). Dekompilácia je dokonalá - vzniknutý zdrojový kód sa po kompilácii (kompilátorom Microchip MPASM) preloží do súboru (HEX), ktorý je identický s pôvodným súborom HEX.

Program je kompletne napísaný v jazyku Java.

Podporované typy: PIC16F630, PIC16F631, PIC16F676, PIC16F677, PIC16F685, PIC16F687, PIC16F689, PIC16F690, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16F87, PIC16F88, PIC18F242, PIC18F442, PIC18F252, PIC18F452.
V prípade potreby je možné dorobiť aj pre iné typy.

Copyright © 2009-2023 Ing. Radovan Konečný - radkon. All rights reserved.